تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242

هزینه ها شامل :هزینه سفارش محصول که شامل دو بخش حمل و نقل و خدمات می باشد که هزینه ی حمل و نقل 6 کیلو بار 96000ریال و بازای هرکیلو 1400 اضافه می شود و هزینه خدمات تا وزن 37کیلو گرم مبلغ 25000 ریال می باشد

آمار