تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق رازیانه
  نام علمی:Foeniculum vulgare
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  افزایش و تصفیه کننده شیر مادر،معالجه تاخیر زمان قاعدگی،درمان کم خونی و ضعف اعصاب،هاضم،نیرو دهنده

  نحوه استفاده

  بعد از هر غذا یک استکان میل شود

  آمار