تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  معجون چاقی
  مقدار: بطری 1،2،5،10،20 لیتری
  توضیحات

  چاق کننده ، افزایش اشتها

  نحوه استفاده
  بعد از هر غذا یک استکان میل شود
  آمار