تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق بوقناق
  نام علمی:Eryngium
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  تحریک کننده آنزیم های کبدی، افزایش دهنده انسولین، درمان دیابت

  نحوه استفاده
  بعد از غدا یک استکان میل شود
  آمار