تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق برگ زیتون
  نام علمی:Olea europaea
  طبیعت:سرد
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  پایین آورنده قند خون،تنظیم فشار خون،تقویت حافظه،مفید برای نارساییهای کبدی،رفع سردرد،مدر،تسکین دندان درد

  نحوه استفاده

  قبل از هر غذا یک استکان میل شود

  آمار